howl

I
[haul] n ոռնոց, ճիչ, լաց. howls of rage կատաղության ճիչեր. The child let out a howl երեխան սկսեց ճչալ/ղժժալ
II
[haul] v ոռնալ, կաղկանձել. ճչալ, բարձրաձայն լալ/ողբալ. The storm howl ed Փոթորիկը ոռնում էր. howl down խեղդել, լռեցնել. howl with pain/laughter ցավից ոռնալ, ծիծաղից թուլանալ. The speaker/actor was howl down Հռետո րին գոռգոռոցով լռեցրին. Դե րա սա նին սուլելով լռեցրին

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Synonyms:
(as of a dog), / (as a dog), / , / (said of wind)


Look at other dictionaries:

 • Howl — (deutsch Das Geheul) ist das bekannteste Gedicht des US amerikanischen Schriftstellers Allen Ginsberg. Ginsberg trug es öffentlich zum ersten Mal am 7. Oktober 1955 in der Six Gallery in San Francisco vor. Es ist Carl Solomon gewidmet, den… …   Deutsch Wikipedia

 • Howl — Álbum de Black Rebel Motorcycle Club Publicación 22 de agosto de 2005 Reino Unido 23 de agosto de 2005 EE. UU. 21 de septiembre de 2005 Japón Grabación 2005 …   Wikipedia Español

 • Howl — Howl, v. i. [imp. & p. p. {Howled}; p. pr. & vb. n. {Howling}.] [OE. houlen, hulen; akin to D. huilen, MHG. hiulen, hiuweln, OHG. hiuwil[=o]n to exult, h?wo owl, Dan. hyle to howl.] 1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as dogs… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • howl — [houl] vi. [ME hulen, akin to Ger heulen < IE echoic base * kāu > Sans kāuti, (it) cries, OHG hūwila, owl] 1. to utter the long, loud, wailing cry of wolves, dogs, etc. 2. to utter a similar cry of pain, anger, grief, etc. 3. to make a… …   English World dictionary

 • howl — /howl/, v.i. 1. to utter a loud, prolonged, mournful cry, as that of a dog or wolf. 2. to utter a similar cry in distress, pain, rage, etc.; wail. 3. to make a sound like an animal howling: The wind howls through the trees. 4. Informal. to go on… …   Universalium

 • Howl — Howl, v. t. To utter with outcry. Go . . . howl it out in deserts. Philips. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Howl — Howl, n. 1. The protracted, mournful cry of a dog or a wolf, or other like sound. [1913 Webster] 2. A prolonged cry of distress or anguish; a wail. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • howl — index outcry Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • howl — (v.) early 13c., houlen, probably ultimately of imitative origin; similar formations are found in other Germanic languages. Related: Howled; howling. As a noun from 1590s …   Etymology dictionary

 • howl — vb 1 *bark, bay, growl, snarl, yelp, yap 2 *roar, bellow, bluster, bawl, vociferate, clamor, ululate Analogous words: wail, blubber, *cry: lament, bewail, *deplore …   New Dictionary of Synonyms

 • howl — [n/v] long, painful cry bark, bawl, bay, bellow, blubber, clamor, groan, growl, hoot, keen, lament, moan, outcry, quest, roar, scream, shout, shriek, ululate, wail, weep, whimper, whine, yell, yelp, yip, yowl; concepts 64,77,595 …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.